O spolku

Muzejní spolek Velkobítešska byl založený v roce 1998 z popudu správní rady Muzejní nadace Velkobítešska, která kvůli legislativním změnám musela zaniknout. Spolek byl založený podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů a jeho následných změn. Ministerstvo vnitra ČR jej zaregistrovalo 5. června 1998. Zasedání první valné hromady se konalo o čtrnáct dní později a spolek nabyl právní způsobilosti ve smyslu stanov.

Městské muzeum ve Velké Bíteši nachází v novodobém sdružení přátel solidní oporu. Spolek má necelou dvacítku členů, kteří dle svého zaměření jsou činní v některé z jeho sekcí.

Zapojit se může každý, kdo má zájem o rozvoj muzea, regionální historii, ochranu stávajícího sbírkového fondu, získání vhodných přírůstků. Vítána je pomoc při shromažďování údajů a dokumentace týkající se historického jádra Velké Bíteše i celého spádového okolí města - zvláště pak drobných nemovitých památek, jakými jsou kříže, sády, zvoničky, kapličky, boží muka apod.

Středem zájmu spolku je rovněž shromažďování informací regionálně přírodovědného charakteru, pořádání přednášek, besed a výletů. Velmi aktivní jsou mineralogové, kteří pro muzeum vytvářejí sbírku minerálů ze zdejší oblasti.

Stejně tak jako předešlá nadace, rovněž spolek podporuje vydavatelské snahy muzea s regionálně vlastivědným zaměřením. Členové spolku se rovněž podíleli i na vydávání publikací jinými subjekty. Někteří členové spolku uveřejňují články v odborných časopisech, především však v místním měsíčníku - Zpravodaji města Velké Bíteše.

Další oblastí úspěšné činnosti je tvorba krátkých dokumentárních filmů. Mimo domácí projekci jsou pravidelně prezentovány na přehlídce muzejních filmů Musaionfilm pořádané každoročně Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Film z roku 2013 získal dvě hlavní ocenění.

V rámci muzejního spolku byl v říjnu roku 1998 založen Fond na pietní úpravu starého hřbitova. Záměry směřující k úpravě místa posledního odpočinku občanů města Velké Bíteše a přifařených obcí se provádějí postupně dle studie vypracované architektem pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Nejrozsáhlejší činnost spolku spočívá v národopisné oblasti. Spolek se snaží o uchování lidových tradic na Velkobítešsku. Péči o tradiční lidovou kulturu realizuje především v rámci Národopisného souboru Bítešan, pro který v roce 2001 vytvořil zázemí. Členové spolku metodicky vedou jednotlivé skupiny souboru (dětí, mládeže a dospělých). V průběhu roku se podílejí na pořádání několika větších folklorních akcí ve městě, udržují tradiční zvyky a obyčeje.

Výbor spolku

Období 5.6.2013 - 5.6.2018 Silva Smutná - předseda
Marie Zdubová - místopředseda
RNDr. Jožka Hájek, CSc.
Mgr. Pavel Holánek
Mgr. Ivo Kříž
Období 5.6.2007 - 5.6.2013 Silva Smutná - předseda
Marie Zdubová - místopředseda
Období 5.6.2003 - 5.6.2007 Silva Smutná - předseda
Marie Zdubová - místopředseda
Období 5.6.1998 - 5.6.2003 Silva Smutná - předseda
Marie Zdubová - místopředseda